آخرين حلقه از زنجيره اشتغال و درآمدزايي در مدل توانمندسازي ستاد، شناسايي و فعال سازي بازارهاي تضمين شده و باثبات براي عرضه محصولات توليدي زنان سرپرست خانوار بوده است. به اين منظور از سال 1391 جشنواره زنان و توليد ملي پايه ريزي شدکه طي آن با شعار توليد ملي تلاش مي شود علاوه بر عرضه نمايشگاهي محصولات کوثر (حداقل دو نوبت در سال)، بستر لازم براي آشنايي توليدکنندگان کوثرها با ساز و کارهاي حضور در بازارهاي گسترده تر در سطوح ملي و حتي بين المللي با توجه به مزيت هاي نسبي صنايع دستي و پوشاک در ايران فراهم شود.

نمایشگاه زنان و تولید ملی 

رازگالری این افتخار را داشته است که تا کنون در سه دوره از نمایشکاه زنان و تولید ملی شرکت کرده و با ارایه محصولات متنوع و با کیفیت گامی در راه توانمندسازی بانوان سرزمین و پیشرفت تولید داخلی برداشته است.