هدبند/تل پارچه ای

محصول جدید رازگالری که میتوانید هم به صورت هدبند استفاده کنید و هم میتوانید به وسیله بندونک هد را به شکل پاییون جمع کرده و به عنوان تل سر پارچه ای اسفاده کنید.
هر هدبند دو رو دارد٬یک رو ساده (تک رنگ) و یک رو طرحدار.

فیلتر کردن

هدبند/تل پارچه ای

تل / هدبند A15

۱۲,۰۰۰تومان
هدبند/تل پارچه ایهدبند/تل پارچه ای

تل / هدبند A14

۱۲,۰۰۰تومان
۲۴هدبند /تل پارچه ای دخترانه

تل / هدبند A13

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای هدبند طرحدار دخترانهتل پارچه ای دخترانه/هدبند

تل / هدبند A11

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای خال خالی دخترانه/هدبند

تل / هدبند A10

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای خال خالی /هدبندتل پارچه ای خال خالی /هدبندتل پارچه ای خال خالی /هدبند

تل / هدبند A09

۱۲,۰۰۰تومان
هدبند گل گلی دخترنه/ تل پارچه ای دخترانههدبند گل گلی دخترنه/ تل پارچه ای دخترانههدبند گل گلی دخترنه/ تل پارچه ای دخترانه

تل / هدبند A08

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ا دخترانه/ هدبند دخترانه زنانه

تل / هدبند A07

۱۲,۰۰۰تومان
۲۱تل پارچه ای خال خالی دخترانه/هدبند

تل / هدبند A06

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای دخترانه گل گلی/هدبندتل پارچه ای/هدبند دخترانه

تل / هدبند A05

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای گل گلی دخترانه/هدبندتل پارچه ای گل گلی دخترانه/هدبند

تل / هدبند A04

۱۲,۰۰۰تومان
تل پارچه ای/هدبند دخترانهتل پارچه ای/هدبند دخترانه

تل / هدبند A04

۱۲,۰۰۰تومان